สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

A minor mosquito vector of dengue haemorrhagic fever in Thailand : Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse), Diptera: Culcidae

Authors : Nipa Benjaphong*, U-ruyakorn Chansang*


Affililations:
   
    *National Institute of Health, Department of Medical Sciences

           

Source:                Communicable Disease Journal 1998; 24(1): 154-158

           

Language:         Thai

 

Abstract:

 

โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญโรคหนึ่ง มีรายงานการระบาดของโรคตั้งแต่ 2501 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ โรคนี้มียุงลายเป็นพาหะที่สำคัญที่สุด ซึ่งยุงลายที่คนรู้จักกัน และศึกษากันมากในแง่ต่างๆ คือ ยุงลาย Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus) ที่เป็นพาหะหลัก ได้มีการศึกษาและรวบรวมความรู้ของยุงชนิดนี้ในแง่ของชีววิทยา นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย ความชุกชุม แหล่งเพาะพันธุ์ การเจริญเติบโตและความอยู่รอด พฤติกรรมการกัด การกินเลือด การวางไข่ แหล่งเกาะพัก การเฝ้าระวังและการควบคุม(1-4) ส่วนยุงลายอีกชนิดหนึ่งคือ Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse) ซึ่งเป็นพาหะรองของโรคไข้เลือดออกในเขตระบาดชนบท มีการศึกษาในแง่ต่างๆ น้อยกว่ายุง Aedes aegypti.