สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

Authors : เดชา แปงใจ 1* โซอิชิ มารุยามา 2 สุมาลี บุญมา 3 วิมล เพชรกาญจนพงศ์ 1 วัฒนพงศ์ วุทธา 1 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1

 

Affiliations : 

1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี 11000.
2 Laboratory of Veterinary Public Health, College of Bioresource Sciences, Nihon University Fujisawa, Kanagawa 252-8510, Japan.
3 International Emerging Infections Program (IEIP) Thailand MOPH-U.S. CDC Collaboration (TUC) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี 11000.

Source :

Thai J Vet Med. 2011: 41: 95-98

Language : Thai

Abstract :

 
 

      Bartonella hensalae เป็นสาเหตุของโรค Bartonellosis ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อนี้ในสัตว์ที่ใกล้ชิดคน ได้แก่ สุนัขและแมว ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอนและน่าน โดยวิธีทดสอบแบบ indirect fluorescent antibody test (IFA) ในตัวอย่างทั้งสิ้น 169 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างซีรัมแมว 56 ตัวอย่างและซีรัมสุนัขจำนวน 113 ตัวอย่าง ผลของการศึกษาพบว่า ที่เกณฑ์ตัดสินโรค 1:32 ตัวอย่างซีรัมแมวของจังหวัดเชียงรายพบผลบวกร้อยละ 73 (11/15) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผลบวกร้อยละ 52 (10/19 ) ส่วนของจังหวัดน่านไม่พบผลบวก ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อในแมวในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า มีอัตราการสัมผัสเชื้อสูงกว่าในแมวในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-ลาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (61.8% ต่อ0.0%, p<0.001) แต่ไม่พบอัตราการติดเชื้อ B. hensalae ในสุนัข