สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

Authors : ดร. อภิวัฏ ธวัชสิน* ดร. อุษาวดี ถาวระ* ดร. จักรวาล ชมภูศรี* และรศ.ดร. นพ. เผด็จ สิริยะเสถียร**

 

Affiliations : 

*ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
**ภาควิชาปรสิตวิทยา, คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Source :

J. Med.Entomol. 2011; 48(5): 1023-1030

Language : English

Abstract :

 
 

      Bedbugs are found in many countries around the world, and in some regions they are resistant to numerous insecticides. This study surveyed bedbugs in Thailand and determined their resistance to insecticides. The surveys were carried out in six provinces that attract large numbers of foreign tourists: Bangkok, Chonburi, Chiang Mai,Ubon Hatchathani, Phuket, and Krabi. Bedbugs were collected from hotels and colonized in the laboratory to evaluate their resistance to insecticides. Cimex hemipterus (F.) was found in some hotels in Bangkok, Chonburi, Phuket, and Krabi, whereas Cimex leciularius L. was found only in hotels in Chiang Mai. No bedbugs were found in Ubon Ratchathani. The colonized bedbugs showed resistance to groups of insecticides, including organochlorines (dichlorodiphenyl trichloroethane, dieldrin), carbamates (bendiocarb, propoxur), organophosphates (malathion, fenitrothion), and pyrethroids (cyfluthrin, deltamethrin, permethrin, A-cyhalothrin, etofenprox) in tests using World Health Organization insecticide-impregnated papers. The new insecticides imidacloprid (neonicotinoid group), chlorfenapyr (pyrrole group), and fipronil (phenylpyrazole group) were effective against the bedbugs; however, organophosphate (diazinon), carbamates (fenobucarb, propoxur), and pyrethroids (bifenthrin, cypermethrin, esfenvalerate, etofenprox) were ineffective. Aerosols containing various pyrethroid insecticides with two to four different active ingredients were effective against the bedbugs. The results obtained from this study suggested that both species of bedbugs in Thailand have developed marked resistance to various groups of insecticides, especially those in the pyrethroid group, which are the most common insecticides used for pest control. Therefore, an integrated pest management should be implemented for managing bedbugs in Thailand.