สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การทำแผนที่การเฝ้าระวังควบคุมโรคระดับหลังคาเรือนด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ด้านระบบภูมิสารสนเทศ (Disease Mapping for Surveillance and Control at House level Using Geoinformation Freeware)

Authors : จิตติ จันทร์แสง* กาญจนา นาคะภากร** อุรุญากร จันทร์แสง* และ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ*
Affiliations : 

* สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
** คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          

Source :

วารสารวิชาการสาธารณสุขปีที่18 2552(6): 884-894

Language : Thai

Abstract :

 
 

          แผนที่สำหรับการเฝ้าระวังควบคุมโรคในระดับหลังคาเรือน เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการควบคุมโรค  การทำแผนที่อย่างถูกต้องเชิงพื้นที่เป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยาก โดยบางครั้งจะเป็นการสำรวจภาคสนาม แล้วทำแผนที่ด้วยมือ เช่นแผนที่เดินดิน สำหรับงานระบาดวิทยา ปัจจุบันมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ (Geoinformation) สำหรับการทำแผนที่ จึงได้ทำการศึกษาหาโปรแกรมและวิธีการด้านระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการใช้งานด้านสาธารณสุข ในการทำแผนที่การเฝ้าระวังควบคุมโรค บางกรณีมีข้อกำจัดทางด้านงบประมาณและขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านระบบภูมิสารสนเทศ ผลจากการศึกษาพบว่าโปรแกรมฟรีแวร์ที่เหมาะสมระดับหนึ่งสำหรับใช้งานคือ Google Earth, DNR Garmin และ MapWindowGIS โดยได้แสดงขั้นตอนวิธีการทำแผนที่อย่างละเอียด พร้อมข้อมูลภาพดาวเทียม และแผนที่สำหรับการเฝ้าระวังควบคุมโรคระดับหลังคาเรือนทั้งหมู่บ้าน ใช้ข้อมูลกรณีศึกษาโรคไข้เลือดออก จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ทดลองหมู่ 10 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้สนใจในการทำแผนที่การเฝ้าระวังควบคุมโรค สามารถศึกษาและทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ และคณะผู้วิจัยได้แสดงแหล่งข้อมูลที่สำคัญจากอินเตอร์เน็ตสำหรับโหลดโปรแกรมฟรีแวร์ดังกล่าว สำหรับทำแผนที่ใช้ในงานวิจัย หรือประยุกต์ใช้ในควบคุมโรคต่างๆ เช่นการแจ้งเตือน การแลกเปลี่ยนข้อมูล และวางแผนควบคุมโรค เป็นต้น เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ