สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ความเสี่ยงต่อสุขภาพในโรงงานหมักหน่อไม้ดอง (Health Risk in Bamboo Shoot Fermentation Factory)

Authors : พรรณทิพย์ ตียพันธ์, สถาพร แรมชื่น
Affiliations : 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
          

Source :

Journal of Health Science 2008; 17: 295-302.

Language : English

Abstract :

 
 

          สืบเนื่องจากรายงานของกลุ่มควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กรณีมีผู้ป่วยประสบเหตุหมดสติในโรงงานหมักหน่อไม้ดอง จังหวัดราชบุรี จำนวน 8 ราย แล้วเสียชีวิต 2 ราย ขณะลงไปในบ่อหมัก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยห้องปฏิบัติการพิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สาธารณสุข ได้ศึกษาระดับไซยาไนด์ และ Thiocyanate ในเลือด พลาสมา และปัสสาวะ รวม 69 ตัวอย่าง เพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยในครั้งนี้ ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับสัมผัสก๊าซ hydrogen cyanide จากผลการตรวจวิเคราะห์ระดับไซยาไนด์ และ Thiocyanate พบว่าผู้ป่วยในวันเกิดเหตุทั้ง 7 ราย มีไซยาไนด์ในเลือดในปริมาณ 2.0 – 3.5 µg/ml ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้เกิดอาการพิษรุนแรง และยังพบ Thiocyanate ในพลาสมาสูงกว่าระดับในคนปกติ และหลังจากที่โรงงานปิดทำการ 5 วัน ไม่มีการปฏิบัติงาน มีการออกเก็บตัวอย่างของผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 16 คน ตรวจพบไซยาไนด์ในเลือดทุกคน อยู่ในระดับต่ำกว่า 0.2 µg/ml  และ Thiocyanate ในพลาสมาที่เป็นของผู้ป่วยที่ประสบเหตุ 4 ราย ลดลงร้อยละ 20-30 และอยู่ในระดับปกติ 1 ราย นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ที่ขณะปฏิบัติงานหลังจากเกิดเหตุ 1 เดือนและโรงงานเปิดทำการตามปกติ จำนวน 7 คน มีปริมาณไซยาไนด์ในเลือดอยู่ในช่วง < 0.2-1.9 µg/ml   ซึ่งเป็นปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยในระดับของผู้ประกอบอาชีพ ผลการศึกษากล่าวได้ว่า ผู้ป่วยที่ประสบเหตุเกิดจากการได้รับก๊าซ hydrogen cyanide ขณะปฏิบัติงานซึ่งเป็นก๊าซพิษ