สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การศึกษา Genotype ของไวรัสคางทูมสายพันธุ์พที่พบในประเทศไทย พ.ศ. 2550-2551: รายงานครั้งแรก (Characterization of Mumps Virus Genotypes in Thailand during 2007-2008: First Report)

Authors : ศิริมา ปัทมดิลก* พัชชา อินคำสืบ* อารยะ สังข์ดี* อภิญญา นิรมิตสันติพงศ์** อัจฉริยา ลูกบัว* สานิตย์ คัมภีรศาสตร์* และประสพชัย อร่ามรุ่งโรจน์*
Affiliations : 

*ฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
**สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
          

Source :

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2551; 50(3): 197-206

Language : Thai

Abstract :

 
 

          ได้ทำการศึกษาสายพันธุ์ของไวรัสคางทูมที่พบระบาดในประเทศไทยช่วงเดือนกันยายนปี 2550 ถึง มกราคมปี 2551 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดพังงา จากตัวอย่างน้ำลาย (Saliva) ของผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครจำนวน 2 ตัวอย่างและตัวอย่างน้ำป้ายคอ (Throat swab) ของผู้ป่วยในจังหวัดพังงาจำนวน 7 ตัวอย่าง โดยการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมในส่วนของ SH gene ด้วยวิธี Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) และศึกษาเปรียบเทียบลำดับสารพันธุกรรมเพื่อจำแนกสายพนธุ์เป็น genotype การศึกษาครั้งนี้เป็นรายงานแรกของประเทศไทยที่แสดงให้เห็นว่าไวรัสคางทูมที่พบในประเทศไทยจัดอยู่ใน genotype J โดยมีความคล้ายคลึงกับไวรัสคางทูมสายพันธุ์ Loug/UK97  ที่พบในสหราชอาณาจักรและสายพันธุ์ MuV-ISR04-94507-J ที่พบในประเทศอิสราเอล การเก็บรวบรวมข้อมูลสายพันธุ์เชื้อไวรัสคางทูมอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการสอบสวน ควบคุมและป้องกันโรคด้วยวัคซีนของประเทศต่อไป