สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

NIH Research

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
การศึกษาความชุกของเชื้อ C. difficile โดยวิธี เพาะเลี้ยงเชื้อและตรวจแยกชนิดของ toxin genes โดยวิธี multiplex polymerase chain reaction (mPCR)
.......................................................................
Association of IL1B –31C/T and IL1RA Variable Number of an 86-bp Tandem Repeat With Dengue Shock Syndrome in Thailand
.......................................................................
Serum concentrations of organochlorine pesticides p,p’-DDE in adult Thai residents with background levels of exposure
.......................................................................
Bioaccumulation of DDT Residues in Human Serum: an Historical Use of DDT Indoor Residual Spraying in Malaria Endemic Regions of Thailand
.......................................................................
Molecular Characterization of Clostridium botulinum Isolates from Foodborne Outbreaks in Thailand, 2010
.......................................................................
Efficacy and safety of topical Trikatu preparation in, relieving mosquito bite reactions : A randomized controlled trial
.......................................................................
Simulations to compare efficacies of tetravalent dengue vaccines and mosquito vector control
.......................................................................

[ Page: 3/3 ]

First Previous 1 2 [3]