สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
Feeding Ability of Micronecta grisea Nymphal Instars and Adults on Third Instar Aedes aegypti Larvae
.......................................................................
Field Evaluation in Thailand of Spinosad, a Larvicide Derived from Saccharopolyspora spinosa (Actinomycetales) against Aedes aegypti (L.) Larvae
.......................................................................
การตรวจหาเชื้อ Vibrio cholerae จากผู้ป่วย ผู้สัมผัส น้ำ และสิ่งแวดล้อมชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอพบพระ จังหวัดตาก
.......................................................................
สายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบเอ ที่ระบาดในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2545-2549 (Genotypes of hepatitis A virus in Thailand 2002-2006)
.......................................................................
การวิเคราะห์สายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบบี ที่ระบาดในกลุ่มผู้ป่วยของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่จังหวัดนครสวรรค์ (Analysis of Hepatitis B Virus Genotypes among Children at Remand Home of Observation and Protection Centers in Nakonsawan Province, Thaila
.......................................................................
Geographical Structure of Dengue Transmission and Its Determinants in Thailand
.......................................................................
First isolation of Bartonella bovis from animals in French Guyana, South America
.......................................................................
ประสิทธิภาพของวิธีการแยกเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในเซลล์เพาะเลี้ยง Mouse Neuroblastoma เปรียบเทียบกับวิธีการฉีดเข้าในสมองหนูขาว (Efficiency of Rabies Isolation by Using Mouse Neuroblastoma Cell Compare with Mouse Inoculation)
.......................................................................

[ Page: 6/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last