สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
อัตราการติดเชื้อไวรัสเดงกีของยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออกใน 4 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
.......................................................................
ชุดทดสอบเชื้ออหิวาตกโรค
.......................................................................
ผลงานตรวจวิเคราะห์สัณฐานวิทยาของสิ่งส่งตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิด SEM
.......................................................................
การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสชนิดรวดเร็ว (Development and Evaluation of Two Simple Immunochromatographic kits for Rapid Serodiagnosis of Human Leptospirosis)
.......................................................................
การตรวจแยกเชื้อวัณโรคและสปีชีส์เชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น
.......................................................................
ประสิทธิภาพของ FAST AMPLIFICATION ในการตรวจวัณโรคและการถ่ายทอดสู่ห้องปฏิบัติการ
.......................................................................
ชีววิทยา และการควบคุมแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
.......................................................................
การประเมินชุดตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสด้วยวิธีจีโนทัยป์ที่พัฒนาขึ้น
.......................................................................

[ Page: 11/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last