สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ค้นจากชื่อเรื่อง และ / หรือ
ค้นจากผู้แต่ง   
An Efficient Tool for Surveying CRF01_AE HIV Type 1 Resistance in Thailand to Combined Stavudine-Lamivudine-Nevirapine Treatment: Mutagenically Separated PCR Targeting M184I/V.
.......................................................................
Simulated Field Evaluation of Two Formulations of Diflubenzuron, a Chitin Synthesis Inhibitor against Larvae of Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae) in Water-Storage Containers
.......................................................................
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิค Loop-Mediated Isothermal amplification Method (LAMP) สำหรับตรวจหาเชื้อเลปโตสไปราในตัวอย่างจากผู้ป่วยและสัตว์รังโรค
.......................................................................
การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง (Study on anti-cancer activities of Thai medicinal plants on cancer cells in vitro)
.......................................................................
การพัฒนาวิธีการตรวจเอชแอลเอ อัลลีล เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะผื่นแพ้ยารุนแรง (Development of HLA Allele Specific Genotyping Method for Prevention of Severe Cutaneous Adverse Drug Reactions )
.......................................................................
การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยการใช้ยาเฉพาะบุคคล
.......................................................................
การเฝ้าระวังการดื้อยาของยุงลายในระดับพันธุกรรมในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย (The Monitoring of Target Site Resistance in Field Populations of Aedes aegypti in Various Parts of Thailand)
.......................................................................
วิธีการเพาะเลี้ยง Bacillus thuringiensis subsp. israelensis อย่างง่าย
.......................................................................

[ Page: 10/52 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last