แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริการข้อมูลข่าวสารOnline สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1. เกี่ยวกับผู้ตอบ
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 การศึกษา
1.4 อาชีพ


2. การเข้าถึง
ท่านรู้จักเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสาธารณสุขจากแหล่ง/สื่อใดบ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ค้นหาจากwebsite จากlink ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากหนังสือคู่มือต่าง ๆ
โปสเตอร์ แผ่นพับ กระดานข่าวสารภายในหน่วยงาน จากหนังสือพิมพ์
อืน ๆ
3.การใช้บริการ
ท่านใช้บริการข้อมุลข่าวสารด้านใดบ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
งานบริการ (คู่มือการรับส่งตัวอย่าง) ข่าวสถาบัน ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูล มุมจัดการความรู้ (KM) จดหมายข่าว กฎหมายและข้อบังคับ
งานวิจัย
4.แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 ขั้นตอนและวิธีการใช้บริการผ่านเว็บไซต์มีความคล่องตัว และรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
4.2 ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบัน
4.3 ข้อมูลข่าวสารนำไปใช้ประโยชน์ได้
5. ข้อคิดเห้นเพิ่มเติม