ติดต่อเรา

*คำนำหน้าชื่อ
* ชื่อ/ Name :
ที่อยู่ / Address:
*E-mail

คำถาม

 

 
 

 

สถานที่ติดต่อ:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ศปส. อาคาร 1 ชั้น 1)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุร 11000

โทรศัพท 0-2589-9850 ,0-2951-0000 ต่อ 99248 หรือ 99614
หรือ หรือ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2591-2153