ติดต่อเรา

* เรื่อง
* ชื่อนามสกุลผู้ติดต่อ/ Name :
*หน่วยงานหรือที่อยู่ / Address:
*E-mail ติดต่อกลับ

รายละเอียด

 

 
 

 

สถานที่ติดต่อ :
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ศปส. อาคาร 1 ชั้น 1)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุร 11000

โทรศัพท 0-2951-0000 ต่อ 99248 หรือ 99614
หรือ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2591-2153