สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS)

FACTSHEET ความพร้อมของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) ในประเทศเกาหลีใต้
การประสานส่งตัวอย่างผู้ป่วยต้องสงสัยโรค MERS
การตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ( MERS) ทางห้องปฏิบัติการ
การขอรับน้ำยาเก็บตัวอย่าง (VTM: Viral Transport Media ) สำหรับโรค MERS
แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)
การจัดการตัวอย่าง และการตรวจวินิจฉัยกลุ่มโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ทางห้องปฏิบัติการ
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลางทางห้องปฏิบัติการ
ฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้ป่วย SARI_AI1 ของสำนักระบาด
   
การเก็บตัวอย่างไวรัส MERS-CoV
จัดทำโดย คณะทำงานเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเครือข่ายโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การตรวจวิเคราะห์ไวรัส MERS-CoV
จัดทำโดย คณะทำงานเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเครือข่ายโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข

arrowโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS) (กรมควบคุมโรค)