สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ MOU กรมควบคุมโรค

วันที่ :2019-11-27
 
      วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย (อาคาร 14)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค ในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทางห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (Public Health Laboratory) และการส่งคืนอาคารวิจัยเฉลิมพระเกียรติซาซาคาวะอุทิศ โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี
 
      วัตถุประสงค์ของการทำบันทึกความร่วมมือนี้ เพื่อผนึกกำลังในการสนับสนุนและร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการและระบาดวิทยาระดับประเทศ สำหรับการคืนพื้นที่อาคารซาซาคาวะ เพื่อให้กรมควบคุมโรค มีพื้นที่เพื่อรองรับอาคารสำนักงานใหม่ต่อไป