สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การประชุมเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ

วันที่ :2019-11-12

 

          วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม CA 203 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (นางสาวนันทวรรณ เมฆา) ประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการฯ มีหัวข้อหารือที่สำคัญ คือ ชีวนิรภัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ และการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินตาม IHR – JEE และที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นสมรรถนะที่ 6 ชีวนิรภัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ และสมรรถนะที่ 8 การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ มีมติจัดทำแนวทางการประเมินกิจกรรมระดับจังหวัดในประเด็นทั้งสองดังกล่าว

 

ภาพบรรยายกาศการประชุม เตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ