สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สวส. ร่วมกับกองระบาดวิทยา หารือแนวทางการส่งตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค

วันที่ :2019-08-16

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมปรึกษาหารือเรื่องค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และแนวทางการส่งตัวอย่าง เพื่อการเฝ้าระวังโรคการสอบสวนโรค ณ ห้องประชุม A302 อาคาร NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2562