สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สวส. พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ สคร.

วันที่ :2019-08-16

 

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้การศึกษาดูงานแก่ เจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เรื่อง Networking Capacity Building for ISO 15189 & ISO 15190 เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปากและโรคจากไวรัสระบบทางเดินอาหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม เอ 203 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์