สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สวส. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections

วันที่ :2019-08-08

 

      นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections” เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มไวรัสวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดโดยสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข (Thailand-U.S. CDC Collaboration, TUC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นการบรรยาย ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 
 
  
 
  
 
   alt=