สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สวส. ร่วมประชุม Regional Capacity Strengthening Meeting on Biorisk Management

วันที่ :2019-07-31

 

สวส. ร่วมประชุม Regional Capacity Strengthening Meeting on Biorisk Management

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง Regional Capacity Strengthening Meeting on Biorisk Management ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงาน ASEAN Health Cluster 2 Work Programs 2016 – 2020 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคให้ตระหนักถึงภัยจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (biorisk management) โดยประเทศไทยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้นำด้านห้องปฏิบัติการ (GHSA Detect1: National Laboratory System)