สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สวส. ร่วมประชุม Regional Collaboration in establishing reliable influenza surveillance system

วันที่ :2019-07-31

 

 

 สวส. ร่วมประชุม Regional Collaboration in establishing reliable influenza surveillance system

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้ร่วมการประชุมเรื่อง Regional Collaboration in establishing reliable influenza surveillance system ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงาน ASEAN Health Cluster 2 Work Programs 2016 – 2020 เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรค ด้วยระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้หวัด (influenza surveillance system) โดยประเทศไทยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้นำด้านห้องปฏิบัติการ (GHSA Detect1: National Laboratory System)