สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สวส. ได้รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐานสากล ISO 15189 และ ISO 15190

วันที่ :2019-07-30

 

      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมิน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมี รศ.พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล รศ.ดร. พิทักษ์ สันตนิรันดร์ ผศ.ดร.อัญชลี จิตธรรมมา และดร.กมลรัตน์ ลีเจริญเกียรติ 

 

ภาพ กิจกรรมตรวจประเมินระบบมาตรฐานสากล ISO 15189 และ ISO 15190