สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การฝึกอบรม ผู้ตรวจประเมินใหม่ ตามมาตรฐาน ISO15189:2012,ISO15190:2003 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562

วันที่ :2019-06-07

 

การฝึกอบรม

ผู้ตรวจประเมินใหม่ ตามมาตรฐาน ISO15189:2012,ISO15190:2003

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562   ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์