สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ :2021-08-30

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • พิจารณาและทบทวนข้อเสนอโครงการใช้สัตว์ 
  • การตรวจติดตามการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
  • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแผนงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ทั้งในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลอง ผู้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูและการใช้สัตว์ และคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าการเลี้ยงดูแลการการใช้สัตว์ทดลองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานสากล กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ของประเทศไทย