สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

วันที่ :2019-06-05

หน้าที่รับผิดชอบ

 
  • ดำเนินการจัดการทดสอบความชำนาญที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมสาขาต่างๆ ได้แก่ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ภูมิคุ้มกันวิทยา และเคมีคลินิก
  • ผลิตตัวอย่างควบคุมเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในห้องปฏิบัติกาทดสอบ
  • จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ เพื่อใช้บ่งชี้และประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ
  • บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาสำหรับผู้จัดทำโครงการทดสอบความชำนาญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย