สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2018-09-05

 

การแสดงผลงาน “การพัฒนาชุดตรวจวัณโรค รู้ผลเร็ว”
ในการประชุม  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี 

 

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาธร  เป็นประธานเปิดประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านการสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการตรวจวัณโรค และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การตรวจวิเคราะห์วัณโรคด้วยเทคนิคที่ทันสมัยอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

 

         อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย และรองอธิบดี นายแพทย์  สมฤกษ์ จึงสมาน นำคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมนิทรรศการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  นายแพทย์ สมชาย แสงกิจพร  บรรยายสรุป  การพัฒนาชุดตรวจวัณโรค ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งตรวจรู้ผลเร็วใน 2 ชั่วโมง  ตรวจง่าย และผลถูกต้อง