สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2018-08-23

 

ณ ห้องประชุมใหญ่ NIH อาคาร 1 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  นนทบุรี 

 

  

  

  

  

  

 

เอกสารประกอบการการประชุม

1.  เรื่อง Disease X

2.  เรื่อง  การตรวจวิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ-Rabies & Nipah virus

3.  เรื่อง การตรวจวิคราะห์โรคคอตีบและโรคไอกรนทางห้องปฏิบัติการ

4.  เรื่อง การตรวจวิคราะห์โรคแอนแทรกซ์ทางห้องปฏิบัติการ

5.  เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ Dengue&Zika ทางห้องปฏิบัติการ

6. เรื่อง เครือข่ายห้องปฏิบัติการคนและสัตว์ในการตรวจวิเคราะห์โรคระบาดฉุกเฉิน

7. เรื่อง ภาพรวม แนวโน้ม สถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสอีโบลา นิปาห์ คอตีบ

8. เรื่อง ไวรัสอันตรายในกล่มุ VHF Lassa, Marburg, Hanta, Junin, CCHF”