สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2018-07-16

 

- กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข”

เอกสารประกอบการบรรยาย ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561

1. เรื่องเล่าเร้าพลัง หัวข้อ “รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม” โดย นางประคอง ศรีบรรทัดทอง

2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 โดย นางสาวพิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์

            - ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Knowledge, technology and innovation System)

3. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ โดย นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร

4. การพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Bio risk management) โดย นายอธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ

5. การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 โดย นายอธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ

6. การดำเนินการพัฒนารูปแบบของการควบคุมและป้องกัน การเกิดวัณโรคโดยการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อระยะแรกและ ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มประชากรเสี่ยงโดย นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ

7. การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมยุงพาหะ โรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา และชิคุนกุนยา โดยใช้กับดักอัจฉริยะ โดย นายอภิวัฏ ธวัชสิน

8. สรุปผลการดาเนินงาน การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ของ สวส. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน โดย นางสาวศรีวรรณา หัทยานานนท์

9.แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ปี 2563) โดย นางสาวนภวรรณ  เจนใจ

10. วิจัย63_กรอบวิจัย AMR โดย นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร

11. วิจัย63_กรอบวิจัย CD (Vector born-ด้านกีฏวิทยา,Emerging, Re-emerging,Zoonosis,Diseases X) โดย นางสาววัชรี สายสงเคราะห์

12. วิจัย63_กรอบวิจัย NCD (microbiome) โดย นางพิไลลักษณ์ โอกาดะ

13. วิจัย63_กรอบวิจัย Food Born  โดย นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์

14. วิจัย63_กรอบวิจัย คุ้มครองผู้บริโภค โดย นางอุรุญากร จันทร์แสง

15. สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ จากลูกค้า และปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2561 โดย นางสาวนันทวรรณ เมฆา

16. Implementation of ISO 9001:2015 to NIH TRM & Finished Products: Season I Episode III โดย นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

            - ไฟล์เสียงการบรรยาย

            - เอกสารประกอบ_ ppt.กระบวนการออกแบบและพัฒนาและเอกสารในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

            - ตัวอย่าง Verify  แบบบันทึกการทวนสอบกระบวนการออกแบบและพัฒนา

 
 
ภาพกิจกรรม