สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2018-05-16
 
 
 
 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ภายใต้กรอบแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ที่พึ่งพิงกันของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรค เตรียมความพร้อมในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ โดยให้ความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๔ ราย ไปเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ (Biorisk Management)” ให้กับบุคลากรของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) จำนวน ๒๖ ราย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัย และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation) และเป็นประเทศผู้นำในการพัฒนาแผนระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (GHSA National Laboratory System Action Package) ตามวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีหน้าที่ต้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยทุกระดับ  ให้มีความพร้อมและมีระบบบริหารความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะรองรับเชื้อโรคอุบัติใหม่ร้ายแรงต่างๆ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดทำหลักสูตรและเครื่องมือในการอบรมเรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk Management Training Toolkit) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปแล้วกว่า ๘๐๐ แห่ง เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานกับตัวอย่างผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคร้ายแรงปะปนอยู่ และสามารถจัดการลดความเสี่ยงนั้นลงได้ 
 

การถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงชีวภาพ ให้กับบุคลากรจากสถาบันสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติในครั้งนี้ นอกจากจะให้ความรู้ในเรื่องหลักการ biosafety และ biosecurity แล้วยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพได้ในทางปฏิบัติได้จริง และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังจะพัฒนาเครื่องมือฝึกอบรมดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้งส่วน human health และ animal health ในระดับประเทศ ตลอดทั้งการสร้างวิทยากรฝึกอบรมในฝั่ง animal health ให้เพิ่มขึ้น อันสอดรับกับข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก เมื่อคราวที่มาตรวจประเมิน Joint External Evaluation of IHR Core Capacity ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามหัวข้อ Biosafety and Biosecurity  (P.6.2 Biosafety and Biosecurity Training and Practices) ทั้งนี้จะมีการตรวจประเมินดังกล่าวอีกครั้งในปี พศ.๒๕๖๔