สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2018-05-16

 

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 องค์การอนามัยโลกออกข่าวการระบาดรอบใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พบผู้ป่วยทั้งหมดที่สงสัยการติดเชื้อ 34 คน  ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 18 คน และมีผลยืนยันการติดเชื้อแล้ว 2 คน  โรคอีโบลาเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงและถึงแก่ชีวิต   การระบาดครั้งนี้นับเป็นการระบาดครั้งที่ 9 ตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกของโรคนี้ ในประเทศคองโก เมื่อปี 2519    อาการของโรคนี้  ในช่วงแรกมักมีอาการ ไข้  ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ท้องเสีย อาเจียน ตาแดง ผื่นที่ผิวหนัง เมื่อมีอาการมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ  โดยเฉลี่ยอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้อยู่ที่ร้อยละ 50   เชื้อไวรัสนี้แพร่จากสัตว์ป่ามาสู่คน จากนั้นจึงแพร่ระบาดไปยังชุมชนโดยการแพร่จากคนสู่คน  โดยการสัมผัสโดยตรงกับเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการ  

 

 
 
 
 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลา ดังนี้
 
           - ด้านห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3 สำหรับการปฏิบัติงานกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต  มีการออกแบบพิเศษทำให้ความดันภายในห้องปฏิบัติการน้อยกว่าความดันภายนอก และอากาศเข้า-ออกผ่านการกรองด้วยHEPA filter เน้นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไม่ให้หลุดออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก  
           - ด้านบุคลากร มีความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3 ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการและมีความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์เป็นอย่างดี มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลแบบเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ การขนส่งตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสอีโบลาโดยพนักงานยานพาหนะก็ผ่านการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย สามารถป้องกันการติดเชื้อด้วยการสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล และสามารถทำลายเชื้อหากเกิดการปนเปื้อน ขณะขนส่ง
           - ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตรวจด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา ที่มีความไวและความจำเพาะสูง  สามารถทราบผลภายใน 6 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมการควบคุมโรคและการรักษาผู้ป่วยให้ทันเวลา
           - คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์และจัดการสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้ออีโบลาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข http://nih.dmsc.moph.go.th/ebola/ebola.html 
 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง
 
           1. URL:https://edition.cnn.com/2018/05/11/health/drc-ebola-outbreak-worst-case-scenario-intl/index.html 
           2. URL:http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease 
           3. URL:https://edition.cnn.com/2014/09/30/health/how-ebola-spreads/index.html
 
 
 
ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
15 พฤษภาคม 2561