สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2018-04-11

 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

  วันที่ 25 มีนาคม 2561
- Revolution of THAI NIH
 

โดยนายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

- How to build our R&D finished product roadmap
 

โดย นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 

- แนวโน้มนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กับ การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุ ค 4.0
 

โดย นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 

- ถอดบทเรียนด้านการจัดการนวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

โดย นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 

- กระบวนการออกแบบและพัฒนาและเอกสารในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
 

โดย นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 

   
  วันที่ 26 มีนาคม 2561
- การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมในยุค THAILAND 4.0
 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

- ตัวชี้วัด 1.1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข)
 

โดย พิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

- โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Lab Network Capacity Building and AMR)
 

โดย วันทนา ปวีณกิตติพร ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

- ตัวชี้วัดที่ 1.3 : การพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Bio risk management)
 

โดย อธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ สำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพบุคลากร สถาบันวิจัยวิยาศาสตร์สาธารณสุข

 

- ตัวชี้วัดที่ 1.4 : การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ทางชีวภาพตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
  โดย อธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ สำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพบุคลากร สถาบันวิจัยวิยาศาสตร์สาธารณสุข
   
- โครงการชุดวัณโรค
  โดย นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ หัวหน้าฝ่ายมัยโคแบคทีเรีย
   
  วันที่ 27 มีนาคม 2561
- How to build our R&D finished product roadmap
  โดย นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
   
- Finish Product ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
  โดย นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
   
- นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ต้นแบบ
  โดย นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 

 

ภาพกิจกรรม