สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2018-03-13

 

        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ได้ร่วมมือวิจัยด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ เพื่อศึกษาวิจัยให้ได้องค์ความรู้นำมาสู่การพัฒนาการควบคุมป้องกันโรค องค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค การเกิดโรค ความรุนแรง และระบาดวิทยา รวมทั้งศึกษาพัฒนาชุดทดสอบ เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวินิจฉัย เพื่อสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาสำคัญ

        นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และคณะ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15  มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผลการหารือทั้งสองฝ่าย จะร่วมมือกันสนับสนุนและดำเนินงานวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาสำคัญ ตามข้อตกลงร่วมมือวิจัยรอบที่ 3 ระยะเวลา 5 ปี เป้าหมายเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้  ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการควบคุมป้องกันโรค หรือการวินิจฉัย การรักษา ที่เพิ่มประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน และการสาธารณสุขของประเทศ 

        นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินงานความร่วมมือวิจัย กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ในรูปแบบโครงการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  โดยมีการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือการวิจัยด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น (Thailand–Japan Research Collaboration  Center of  on Emerging and Re-emerging Infections, RCC-ERI)  ซึ่งตั้งอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   ศึกษาวิจัยโรคติดเชื้อที่สำคัญ เช่น โรคอุจาระร่วงที่เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรทากำลังเป็นปัญหาในปัจจุบัน ศึกษาวิจัยโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่า โรคตับอักเสบ โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรควัณโรค เป็นต้น ผลงานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์ทางสาธารณสุข  มีการเผยแพร่ในวารสาร และการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ   มีการแลกเปลี่ยนและการสนับสนุนทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง  และมีการสนับสนุนบุคลากรในการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การศึกษาดูงาน เพื่อการเรียนรู้  และพัฒนางานวิจัย  งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ได้รับจากรัฐบาลญี่ปุ่นโดยองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Agency for Medical Research and Development: AMED)  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณวิจัย และให้ความสำคัญต่อการจัดการปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ มาโดยตลอด  

          นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือวิจัยนี้ มีข้อตกลงร่วมมือวิจัย รอบที่ 1 ระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2548-2553 ความร่วมมือรอบที่ 2 ระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2553 - 2558 และความร่วมมือรอบที่ 3 ระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2558 - 2563 มีเครือข่ายพันธมิตรร่วมศึกษาวิจัย ได้แก่ Hokkaido University, Nation Institute of Infectious Diseases, Japan และโรงพยาบาลต่างๆ  มีคณะกรรมการบริหารความร่วมมือวิจัย (Steering Committee) กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย และคณะทำงาน (Working Group) ซึ่งปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ปัจจุบัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมในการรองรับปัญหาโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดที่สำคัญ ความร่วมมือวิจัยนี้จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนามากขึ้นและทันสมัย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในด้านนี้  ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ได้มอบวุฒิบัตรแต่งตั้งให้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย และนายแพทย์สมชาย แสงกิจพร เป็นศาสตราจารย์พิเศษ ภายหลังการประชุม  คณะได้เยี่ยมชมโรงพยาบาล และสถาบันวิจัยทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยโอซาก้า