สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2017-12-29

 

 โครงการอบรม เรื่อง พรบ. การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ในวันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัย
๓. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถถ่ายทอดความความรู้ที่ได้รับให้แก่ผู้ร่วมงานในองค์กรเดียวกันได้
 

เอกสารประกอบการอบรม