สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2017-12-07

1. วัตถุประสงค์

 

         - เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้สอดคล้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
         - เพื่อกำหนดทิศทาง และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
         - เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางทิศทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้เกี่ยวข้องของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  

2. เนื้อหาโดยย่อ

         - นโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
         - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
         - การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และแนวทางการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2561
         - โครงการสำคัญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
         - แผนการดำเนินงานของงานตามพันธกิจ/ภารกิจ/คณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561

3. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 53 คน ประกอบด้วย
         - หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/โครงการ องค์ประชุมสถาบันฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 52 คน
         - วิทยากรภาครัฐ จำนวน 1 คน

4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 86.60

5. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

         กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ภาพการประชุม

 

เอกสารประกอบการประชุม

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทาง และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561”

 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Lab Network Capacity Building and AMR)
โดย วันทนา ปวีณกิตติพร
2 สรุปผลการประชุมระดับสูงวาระความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก ครั้งที่ 4 (the 4th Global Health Security Agenda High-Level Ministerial Meeting)
โดย ดร.พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ
3 โครงการวัณโรค ตามคารับรองปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2561
โดย ดร.เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ
4 ISO9001: 2015 Its relevance and impact in medical sciences translational research
โดย สิริภากร แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
5 การจัดการความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาระบบคุณภาพของกรม

6 คณะกรรมการกำกับดูแลองค์การที่ดี สวส. ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย ดร. ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์
7 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ การระคายเคืองในสัตว์ทดลองของ ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐาน OECD GLP
โดย วิรัตน์ สุเมธีวัฒนกุล
8 การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย ดร. เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต
9 สรุปผลการดำเนินงาน ด้านงานวิจัย ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดย ศรีวรรณา หัทยานานนท์
10 ผลการดำเนินงานบริการตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย ณภาภัช บุณโยประการ
11 แผนดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๑
โดย ดร. อุรุญากร จันทร์แสง
12 ระบบคุณภาพ ปี ๒๕๖๑
โดย ดร. อุรุญากร จันทร์แสง