สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2017-10-27

 

              โดย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยนางสาววรางคณา  อ่อนทรวง ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ  และนางอนงค์  เขื่อนแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการ (ก.พ.ร.)  ผู้เข้าร่วมประชุม คือ องค์ประชุมสถาบันฯ  ณ ห้องประชุม A ๒๐๓ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข