สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2017-09-19

 

 การจัดประชุม การนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม A203 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 
วัตถุประสงค์
      เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัยและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2560
 
วิธีดำเนินการ 
      โครงการวิจัยนำเสนอผลการปฏิบัติงานของโครงการรอบ 10 เดือน ตอบข้อซักถาม ประเมินผลและรายงานผลประเมินโดยคณะทำงานติดตามและประเมินโครงการวิจัย ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข