สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2017-08-04

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รอบ 9 เดือน รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันฯ

2. เพื่อให้ทราบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และทิศทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

3. เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/โครงการ/ผู้เกี่ยวข้อง ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ธารณสุข

 

การดำเนินงาน

๐ การติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ 2560 และวางแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี 2561-2562  ในหัวข้อต่อไปนี้

-       การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-       ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-       ผลการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-       แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-       ทิศทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

 

๐ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

-          ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

-          หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/โครงการ องค์ประชุมสถาบันฯ

-          คณะทำงานฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

รวมผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวนทั้งสิ้น   51 คน

 

๐ วิทยากรภาครัฐ  จำนวน 1 คน

 

๐  สรุปการบรรยาย จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

           -         ผอ. มีคำถามเกี่ยวกับรูปปั้นหน้าโรงแรม 3 ข้อ (มีรางวัลสำหรับผู้ที่ตอบถูก 1 รางวัล)

                      1) รูปปั้นผู้หญิงมีชื่อว่าอะไร?

                      2) รูปปั้นสัตว์คือตัวอะไร?

                      3) ทำใม? รูปปั้นผู้หญิงต้องมีทั้งด้านสีขาวกับสีดำ

 

           -         สวส. มีแผนการติดตามผลการดำเนินงาน 3 ครั้งต่อปี

                      1) ต้นปีงบประมาณ: จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

                      2) ติดตามผลรอบ 6 เดือน: การติดตามผลรอบครึ่งปีแรกหรือปรับแผนฯ

                      3) ติดตามผลรอบ 9 เดือน (ครั้งนี้): การติดตามผลรอบครึ่งปีหลังนี้ ควรมีผลสำเร็จอย่างน้อย 80-90% ซึ่งงบประมาณควรจะใช้จ่ายหมดแล้ว ยกเว้น รายการจัดซื้อน้ำยา หรือกิจกรรมออกภาคสนาม

 

           การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งด้านงานวิจัย งานเฝ้าระวัง และงานวิเคราะห์ รวมไปถึงการวางแผนงานทางด้านคุณภาพในปีหน้า  โดยจุดแข็งของ สวส. คือ งานทางด้านความมั่นคง (งานเฝ้าระวัง)  และงานวิจัย (การศึกษาตัวเชื้อ/การวินิจฉัยเชื้อ โดยใช้วิธีการใหม่ๆ)

           -         ด้านการวิจัย : ณ ขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนว่า ต่อไปใครจะเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลงานวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (จะเป็น สวรส.?) ดังนั้น เราต้องเตรียมตัวตั้งรับให้ดี

           -           ด้านความมั่นคง(งานเฝ้าระวัง)  และงานตรวจวิเคราะห์ : งานด้านความมั่นคง(งานเฝ้าระวัง)  ไม่ค่อยน่าเป็นห่วง เพราะคิดว่ายังคงมีงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้อยู่ แต่งานตรวจวิเคราะห์ อาจจะต้องแบ่งงบประมาณให้ชัดเจน คือ งานที่สร้างรายได้ให้กับกรม เราคืนกรม 20% ส่วนอีก 80% จะขอแบ่งมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในสถาบันฯ

           -           ในส่วนของการทำงาน มีทั้งคนดีและคนเก่ง

           ๐ คนดี มี 2 แบบ คือ

           1)       ดี แต่ทำ

           2)       ทำ แต่ดี

           คนที่ทำ มักจะต้องเจอความเสี่ยง ซึ่งระหว่างที่ทำต้องมีการประเมินความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน

           ๐ คนเก่ง ต้องมี 3 C คือ

           1)      C : Creativity คิดสิ่งใหม่ๆ เช่น การสร้างโปรแกรมลา/อบรมสัมมนา เป็นต้น

           2)      C : Connectivity สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ เช่น face book, Microsoft, iOS เป็นต้น

           3)      C : Compatibility ความเข้าได้กับคน ความเข้าได้กับชีวิต

           ยกตัวอย่างเช่น มือถือยี่ห้อ Nokia หรือกล้องถ่ายรูปยี่ห้อ  Kodak ( ใช้ฟิล์ม) จะมีครบทั้ง 3 C  ณ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เท่านั้น  เมื่อมี Smartphone หรือกล้องที่บันทึกภาพด้วย memory card เกิดขึ้น สิ่งๆ เหล่านี้ก็ค่อยๆ หายไป เพราะเข้ากับชีวิตและไลฟ์สไตล์มากกว่า

           ดังนั้น จะต้องมีครบทั้ง 3 C ถึงเรียกว่าเป็นคนเก่ง แล้วกำกับด้วยคุณธรรม ถึงจะทำให้เป็นนักวิทย์ฯ /นักวิจัยที่ดี สามารถเชื่อมโยงความคิดของตนเอง ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ..สุดท้าย ผอ.ได้ฝาก 3 C (ข้างต้น) ไว้ ด้วย

 

สรุปการประชุมฯ จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

           ๐     คำถามจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ถึง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผู้ซึ่งเป็น Top Customer, เป็นผู้กำหนดนโยบาย, เป็นผู้นำองค์กร, เป็นผู้นำผลงานจากหน่วยงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน) จำนวน 3 ข้อ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป

           คำถาม-คำตอบ

           1.    คำถาม : สวส. มีเรื่องร้องเรียนหรือไม่?

                คำตอบ : ไม่มี

           2.  คำถาม : สวส.มีงานค้างส่งหรือไม่?

                คำตอบ : ไม่มี

           3.    คำถาม : ในภาพรวม สวส. ให้ผ่าน/ไม่ผ่าน?

                คำตอบ : ผ่าน

           ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ สวส. ผ่านสิ่งต่างๆ มาได้ด้วยดี คือ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้อง แบบไทยๆ แต่ทำงานแบบฝรั่ง

 

๐ เรื่อง การสแกนนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน  

           -       ผอ.เน้น การทำงานที่เกิด Product มากกว่าการดู process

           -       สาเหตุที่ต้องให้สแกน นอกจากจะดูเวลาเข้า-ออกของปฏิบัติงานแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการคือ ดูเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ซึ่งจะต้องใช้เป็นหลักฐานตามระเบียบราชการ

           แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

           1)      ลืม : ข้อนี้แก้ยากกว่าข้ออื่น ซึ่งถ้าเข้าข่ายกรณีนี้ จะต้องไม่เบิก OT เนื่องจากกรมจะนับเวลาจากการสแกนนิ้วมือ

           2)      สแกนไม่ติด :  อาจจะต้องเปลี่ยนนิ้วที่ใช้สแกนใหม่ หรือให้ฝ่ายบริหารทำใบเซ็นชื่อวางที่โต๊ะด้านหน้าเผื่อไว้

           3)      ไปประชุม/สัมมนาข้างนอก : ข้อนี้แก้ง่ายสุดคือ เมื่อถึงสิ้นเดือน ทำบันทึกชี้แจงถึงหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ สวส. (ไม่ต้องแนบหลักฐานก็ได้)

 

- กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข”

 เอกสารประกอบการประชุม

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
 1.  เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (Joint External Evaluation) 

โดย  นางสาวนภวรรณ เจนใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 

 2. เรื่อง ผลการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ ปี 2560 และนำเสนอแผนงานระบบคุณภาพ ปี 2561 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

        โดย  นางอุรุญากร  จันทร์แสง  ผู้จัดการคุณภาพสถาบันฯ 
นางดวงกมล อัศวุตมางกุร ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพสถาบันฯ

 

3. เรื่อง การดาเนินงานของคณะทางานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน

        โดย  นางสาวศรีวรรณา หัทยานานนท์

 

 4. เรื่อง ผลการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ ปี 2560

        โดย  อุรุญากร จันทร์แสง และ ดวงกมล อัศวุตมางกุร  

 

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 1.  เรื่อง การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี 2560

โดย   นายเกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต ประธานทีมงานการจัดการความรู้ สวส. 

 2.  เรื่อง ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ปี 2560 และนำเสนอแผนงานคณะกรรมการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2561

โดย   นางสาวปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลองค์การที่ดี สวส. 

 3.  เรื่อง ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม ปี 2560

โดย   นางสุขใจ ผลอำไพสถิตย์ ประธานชมจริยธรรม สวส. 

4.  เรื่อง ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตัวชี้วัด 1.1

โดย   นางสาวพิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 

 5.  เรื่อง ความสำเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

โดย   นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร หัวหน้าฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป 

 6.  เรื่อง การพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฎิบัติการชีวภาพ (Bio risk management)

โดย   นายวัฒนพงศ์ วุทธา หัวหน้าสำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพบุคลากร 

 7.  เรื่อง ระดับความสำเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาโดยเทคนิค Real-time RT-PCR

โดย   นางสุมาลี ชะนะมา หัวหน้าฝ่ายอาโบไวรัส 

 8.  เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานวิจัย และการกำหนดหัวข้อวิจัยของ สวส.

โดย   นางสาวนันทวรรณ เมฆา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 9.  เรื่อง ผลการดำเนินงานบริการตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โดย   นางสาวนันทวรรณ เมฆา ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ 

 10.  เรื่อง อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการของ กรมมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดย   นางสาวนันทวรรณ เมฆา ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ 

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
 1.  เรื่อง Application of ISO 9001:2015 to R & D

โดย   นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

 2.  เรื่อง Mobile Application ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

โดย   นายจิตติ จันทร์แสง DIO ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 3.  เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โดย   นางประคอง ศรีบรรทัดทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 4.  เรื่อง สาระสำคัญของใบเสนอราคา

โดย   นางประคอง ศรีบรรทัดทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 5.  เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

โดย   นางประคอง ศรีบรรทัดทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ภาพกิจกรรม