สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2017-06-23

 

วัตถุประสงค์

    เพื่อการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัยของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประจำปี 2561 และการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบเดิมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
การดำเนินงาน
    
    เป็นการเสวนาในหัวข้อ “เสวนางานวิจัย สวส.” ผู้เสวนาประกอบด้วยนักวิจัยของสถาบันฯ ผู้ที่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ ให้เกียรติมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการขอทุน ความยากง่ายในการเตรียมข้อเสนอ  การรายงานความก้าวหน้า   ประโยชน์ที่ได้รับทุน หรือเรื่องอื่นๆ โดยคาดหวังว่านักวิจัยรุ่นหลังจะได้แรงบันดาลใจ และเดินตามพี่ๆ ต่อไป
 
    วิทยากร จำนวน 5 คน ได้แก่
        1. นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ   ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญฯ
        2. นางอุรุญากร จันทร์แสง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
        3. นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
        4. นางสาวสุภาพร สุภารักษ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
        5. นางสาวพิมมาดา อณพัชทัศพงศ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
โดยมี นางสาวนันทวรรณ  เมฆา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญฯ  เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
    ผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน 70 คน ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์ของสถาบันฯ 
 

 
 
ภาพกิจกรรม