สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่(EID Lab Network) เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ :2017-02-28

 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่(EID Lab Network)

วันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการอบรม 

1.  บทบาทและศักยภาพห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

โดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพรผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 
2. ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและหลักการพยากรณ์โรค

โดย  เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

3. จับตา………โรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากเชื้อ ไวรัสแบคทีเรีย ริกเกตเซีย

โดย  มาลินี จิตตกานต์พิชย์ กลุ่มไวรัสวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

4. จับตา.....โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จากเชื้อแบคทีเรีย

โดย  พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

5. Rickettsia,Bartonellosis, Q Fever

โดย  Decha Pangjai D.V.M.National Institute of Health, Department of Medical Sciences, Thailand

6. เทคโนโลยีห้องแลบโรงพยาบาล ความท้าทายในยุคดิจิทัล

โดย  ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

7. โรคติดต่อที่นำโดยแมลง ภำวะโลกร้อนซ่อนโรค....อุบัติใหม่

โดย  รศ. นพ. เผด็จ สิริยะเสถียร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. บทบาทห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กับภัยคุกคามด้านสุขภาพ

โดย  สุขใจ ผลอาไพสถิตย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

9. ภัยคุกคามด้านเคมี (Chemical Terrorism)

โดย  ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

10. ติดปีกห้องแล็บ…..เพื่อรองรับภัยคุกคามด้านชีวภาพและด้านเคมี

โดย  ภาวิตา สุวรรณวัฒนะ นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบาราศนราดูร

11. การรองรับภัยคุกคามด้านชีวภาพ

โดย   กฤษณรงค์ เกียรติศิริ โรงพยาบาลบารุงราษฏร์

12. Biorisk Management : Lab Safety อภิปราย…ติดปีกห้องแล็บ เพื่อรองรับภัยคุกคามด้านชีวภาพและด้านเคมี

โดย   วัฒนพงศ์ วุทธา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

13. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กับ “ประเทศไทย ๔.๐”

โดย  สิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์