สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

การอบรม เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาวินัยและจริยธรรม วันที่ 26 มกราคม 2560

วันที่ :2017-02-16

กำหนดการอบรม
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาวินัยและจริยธรรม
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

----------------------------------------

เวลา ๐๘.๓๐  -  ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐  -  ๐๙.๓๐ น.  พิธีเปิดการอบรม และมอบนโยบาย
โดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
เวลา ๐๙.๓๐  -  ๑๒.๐๐  น. บรรยาย เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาวินัยและจริยธรรม
โดย นายเสมอ กาฬภักดี  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน     
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาวินัยและจริยธรรม (ต่อ)
ตอบข้อซักถาม
โดย นายเสมอ กาฬภักดี  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

เอกสารประกอบการอบรม