สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูความรู้ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 สู่ความสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)และการเตรียมการเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards: TPSA) วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ :2017-02-14

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การฟื้นฟูความรู้ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015
สู่ความสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
และการเตรียมการเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards: TPSA)
ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ  โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

--------------------------------------------------------

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ออกเดินทางจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถึงโรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

ลงทะเบียน                

เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดย นางสาวนภวรรณ เจนใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข/ผู้แทน

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

การบรรยาย หัวข้อ “แนวคิดของ ISO 9001:2015”
โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ วิทยากรที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร.
และกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

การบรรยาย หัวข้อ “แนวคิด PMQA”
โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ วิทยากรที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร.
และกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

การบรรยาย หัวข้อ “การบูรณาการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และ PMQA”
โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ วิทยากรที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร.
และกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด

 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand
Public Service Awards: TPSA)” พ.ศ.2560
โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ วิทยากรที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร.
      และกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
(Thailand Public Service Awards: TPSA)” พ.ศ.2560 และกรณีศึกษาผลงานของหน่วยงาน
ที่ได้รับรางวัล
โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ วิทยากรที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร.
      และกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การบรรยาย หัวข้อ“แนวทางการดำเนินงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปี 2560”
โดย นางอุรุญากร จันทร์แสง ผู้จัดการคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ และตอบข้อเสนอแนะ
โดย นางสาวนภวรรณ เจนใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

เวลา ๑๕.๓๐ -๑๘.๐๐ น.  เดินทางกลับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

                   เอกสารประกอบการประชุม

                  1. การบูรณาการระบบคุณภาพISO9001:2015 และ PMQA

                  2. แนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติพ.ศ. 2560

                  3. เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560