สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2016-11-11

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การกำหนดทิศทาง และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560”
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. เพื่อกำหนดทิศทาง และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางทิศทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ที่เกี่ยวข้องของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

 
 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

 
เวลา 13.00 – 15.00 น. ออกเดินทางจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถึงโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา 15.00 – 15.30 น.

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข     

เวลา 15.30 – 16.00 น. 

มอบนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข     

เวลา 16.00 – 16.30 น.

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2559

- งานวิเคราะห์ (download)

โดย นางสาวนันทวรรณ เมฆา
หัวหน้าศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ

เวลา 16.30 -  17.00 น.

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2559

- งานวิจัย (download ผลการดำเนินงานวิจัย / สรุปผลดำเนินงานวิจัย สวส 2559 /รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/งานวิจัย )

โดย นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ
ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินโครงการวิจัยของ สวส .

เวลา 17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

การบรรยาย หัวข้อ “The Road to Thailand 4.0 from R & D to Innovation” (download part1 / part2)
โดย นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

เวลา 10.00 – 10.30 น. 

การบรรยาย หัวข้อ “NIH 4.0” (download)
โดย นางสาวนภวรรณ เจนใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

เวลา 10.30 น.- 11.30 น.        

การนำเสนอตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มิติประสิทธิผล 3 ตัวชี้วัด

1. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (download)

โดย นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

2. ความสำเร็จการผลิตชุดน้ำยาวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาโดยเทคนิค Real-time RT-PCR (download)

โดย นางสุมาลี ชะนะมา ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

3. ความสำเร็จการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการการทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนังในสัตว์ทดลองให้ได้ตามข้อกำหนด OECD GLP (download)

โดย นางสาวนวขนิษฐ์ สัจจานนท์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

เวลา 11.30 – 12.00 น. 

การนำเสนอแผนการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (download)
โดย นางอุรุญากร จันทร์แสง ผู้จัดการคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

เวลา 12.00 – 13.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 13.30 น. 

การนำเสนอแผนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางห้องปฎบัติการ
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (download)
โดย นายวัฒนพงศ์ วุทธา หัวหน้าสำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพบุคลากร

เวลา 13.30 – 14.30 น. 

- การนำเสนอการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ ASEAN ปี 2560  (download)
โดย นางสาวนภวรรณ เจนใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

เวลา 14.30 – 17.00 น 

การทบทวน และจัดทำข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อตกลงการมอบหมายงาน/ IPA)
โดย นางสาวนภวรรณ เจนใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

เวลา 17.00 – 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

 
เวลา 09.00 – 10.30 น. 

การนำเสนอแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2560
โดยประธานคณะทำงาน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

-  ทีมงานการจัดการความรู้  (download)    โดย นายเกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต

-  คณะกรรมการกำกับองค์การที่ดี  (download)   โดย นางสาวปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์

-  คณะกรรมการชมรมจริยธรรม (download)     โดย นางสุขใจ ผลอำไพสถิตย์

เวลา 10.30 – 12.00 น. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ และตอบข้อซักถาม
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น.  เดินทางกลับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ภาพกิจกรรม