สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2016-09-29

 

          จากการที่สถาบันฯ ได้ประสานกับที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี เพื่อขอใช้บริการรับ-ส่ง ไปรษณีย์โดยตรง ให้ครอบคลุมการส่งสิ่งส่งตรวจ เชื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การจัดส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ เอกสารราชการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เอกสารวิชาการต่างๆ และรวมถึงการรับสิ่งส่งตรวจจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ โดยตรง ไม่ต้องผ่านหน่วยงานกลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การดำเนินงานนี้จะทำให้ได้รับตัวอย่าง/ผล สะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึงใคร่ขอแจ้งประชาสัมพันธ์แบบฟอร์ม ต่อไปนี้