สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2016-08-11

 

การติดตามประเมินผลปฏิบัติงานวิจัยรอบ 10 เดือน ประจำปี 2559 โครงการวิจัยตามกลุ่มงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559
จำนวน 31 โครงการ
จัดโดย คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

            ตามที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้มีการดำเนินการกำกับติดตามและประเมินโครงการวิจัย โดยมอบหมายให้คณะทำงานติดตามและประเมินโครงการวิจัยจัดทำระบบติดตามดำเนินการและรายงานผลการประเมินโครงการวิจัยนั้น

            ในการนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้เห็นชอบอนุมัติจัดให้มีการจัดประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๘- ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม เอ ๒๐๓ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยเป็นกระบวนการหนึ่งของระบบติดตามการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับการประเมินโครงการจากข้อมูลในรายงานที่โครงการจัดทำตามรอบระยะเวลาปกติ