สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2016-07-07

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการรองรับโรคอุบัติใหม่และเชื้ออันตรายในประเทศไทย
(Strengthening Laboratory Capacity for Emerging and Dangerous Pathogens in Thailand)
วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแคนทารี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม


1.

Emerging Infectious Disease Detection in Thailand 2005 –present

2.

 Situation of Zika virus infection in Thailand 2012-2016

3.

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

4.

ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาระดับชาติ และระดับโลก 

5.

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ

6.

เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดต่ออุบัติใหม่ EID LAB NETWORK

7.

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

8.

กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005)

9.

Strengthening Laboratory Capacity for Emerging and Dangerous Pathogens in Thailand

10.

การกวาดล้างโปลิโอ: ฉากสุดท้าย

11.

ความก้าวหน้าแผนงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าตามพันธสัญญานานาชาติ

12.

ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง ในห้องปฏิบัติการชีวภาพ