สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ด้านพิษวิทยา วันที่ 28 -29 มีนาคม 2559 ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ :2016-03-29