สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2016-01-05

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา
โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2558
ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์