สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การตรวจวินิจฉัยทางชีวเคมีในสัตว์ทดลอง ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Vitros ®250

วันที่ :2015-09-11

1. ชื่อการทดสอบ

       การตรวจวินิจฉัยทางชีวเคมีในสัตว์ทดลอง ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Vitros®250

2. ข้อบ่งชี้ของการตรวจ

       ตัวอย่างซีรัมสัตว์ทดลองซึ่งเก็บจากกลุ่มสัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

3. การส่งตรวจและการรายงานผล 

วิธีวิเคราะห์

สิ่งส่งตรวจ

ปริมาณ

การนำส่ง

ค่าตรวจ
(บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลา
(วันทำการ)

การรายงานผล

การตรวจวินิจฉัยทางชีวเคมีในสัตว์ทดลอง ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Vitros®250

ซีรัม(Serum) สัตว์ทดลอง

อย่างน้อย 70 ไมโครลิตร  สำหรับ parameter แรก
300 ไมโครลิตร  สำหรับ 20 parameter

 ใส่ในหลอดพลาสติก ปิดฝา และบรรจุในกล่องขนส่งพร้อม Ice pack เพื่อรักษาอุณหภูมิ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์

5
(ปริมาณที่สามารถรับตรวจได้  50 ตัวอย่างต่อวัน)

รายงานค่าการวิเคราะห์เป็นตัวเลข

4. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์

      4.1  ตัวอย่าง hemolyse, มีไขมัน , ปนเปื้อนเม็ดเลือดแดง
      4.2  ตัวอย่างมี Bilirubin สูง
      4.3   บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสบู่และกลีเซอรอล

5. ข้อแนะนำการเก็บตัวอย่าง

      5.1 เจาะเลือดใส่ในหลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Disposible)  ประมาณ 1 มิลลิลิตร ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอเลือดแข็งตัวปั่นแยกซีรัมด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง อัตราเร็ว 2000 รอบต่อนาที 10  นาที และเก็บซีรัมโดยหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของเม็ดเลือดแดง  ใส่หลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Disposible)  ซึ่งปิดฉลากบ่งชี้ตัวอย่าง
      5.2 นำส่งพร้อมใบนำส่งตัวอย่าง (WS 13-02-513/4) ,ข้อมูลตัวสัตว์ทดลอง และรายการ (parameter) ที่จะตรวจ

6. ข้อควรระวัง

       การส่งตัวอย่างต้องส่งพร้อมแบบส่งตรวจโดยแช่ตัวอย่างในกระติกพร้อม Ice pack  รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถนำส่งห้องปฏิบัติการได้ควรเก็บรักษาซีรัมไว้ที่ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 3 วัน

7. วันและเวลาที่ทำการตรวจวิเคราะห์

      วันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

8. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้     

      -  (ไม่เก็บรักษาตัวอย่างหลังการวิเคราะห์)

9. เอกสารอ้างอิง

      9.1  Standard Operating Procedure Vitros® Chemistry System and Instruction for Use of Micro slides
      9.2  Vitros® Chemistry System Operator’s Manual

10. เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง

      ซีรัมที่มีเม็ดเลือดแดงแตกตั้งแต่ระดับ 2+ ขึ้นไป

 

  ซีรัมที่มีเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysed serum)
Hemoglobin concentration
1+ = 0.9 กรัมต่อลิตร
2+ = 1.8 กรัมต่อลิตร
3+ = 3.5 กรัมต่อลิตร
4+ = 6.7 กรัมต่อลิตร
  ซีรัมเหลือง (Icteric serum)
Billirubin concentration
1+ = 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
2+ = 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
3+ = 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
4+ = 20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
  ซีรัมขุ่นมีไขมัน (Turbid serum)
Absorbance 660 นาโนเมตร
1+ = 0.4
2+ = 0.8
3+ = 1.0
4+ = 1.2