สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธาน การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กำจัดมดในบ้านเรือน

วันที่ :2015-09-11

1. ชื่อการทดสอบ

        การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กำจัดมดในบ้านเรือน

2. ข้อบ่งชี้ของการตรวจ

       เป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. การส่งตรวจและการรายงานผล 

วิธีวิเคราะห์

สิ่งส่งตรวจ

ปริมาณ

การนำส่ง

ค่าตรวจ
(บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลา
(วันทำการ)

การรายงานผล

Laboratory  Bioassay

 

ผลิตภัณฑ์กำจัดมดลักษณะได้แก่ ผง(Powder) / แท่ง(Chalk) / เม็ด(Granule,Pellet) / ของเหลว (Liquid) / ครีม (Cream) / เจล (Gel)

ผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า 3 ตัวอย่าง (ขวด/ตลับ/กระป๋อง/หลอด/แท่ง)

1. นำส่งตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง 
2. ไม่ควรถูกแสงแดด
3. ควรระวังภาชนะบรรจุรั่ว ซึม หรือแตก
4. แนบเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

1.ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น 2000 บาท
2. ทดสอบประสิทธิภาพระยะเวลานาน
- ไม่เกิน 1เดือน 3000บาท
- ไม่เกิน 2เดือน 4000บาท
- ไม่เกิน 3เดือน 5000บาท

 

1. ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น ระยะเวลา 30 วันทำการ
2.ทดสอบประสิทธิภาพระยะเวลานานระยะเวลา 90 วันทำการ
1. ผลิตภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น

- ออกฤทธิ์เร็วมีประสิทธิภาพทำให้มดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ในระยะเวลา 3วัน
- ออกฤทธิ์ช้ามีประสิทธิภาพทำให้มดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ในระยะเวลา 15วัน

2. ผลิตภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพระยะเวลานาน (ไม่เกิน1,2 และ 3เดือน)
-มีประสิทธิภาพทำให้มดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

4. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์

      4.1 มดที่ใช้เป็นมดที่เก็บจากภาคสนาม  ต้องใช้เป็นปริมาณมากและควรเป็นมดที่มาจาก Colony เดียวกัน

5. ข้อแนะนำการเก็บตัวอย่าง

      5.1 นำส่งตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง 
      5.2 ไม่ควรถูกแสงแดด
      5.3  ควรระวังภาชนะบรรจุรั่ว ซึม หรือแตก
      5.4  แนบเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

6. ข้อควรระวัง

       ควรระวังภาชนะที่บรรจุต้องปิดฝาให้สนิทควรระวังภาชนะบรรจุรั่ว ซึม หรือแตก

7. วันและเวลาที่ทำการตรวจวิเคราะห์

      วันทำการ จันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา  8.30 น.ถึง 16.30 น.

8. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้     

      ไม่มี

9. เอกสารอ้างอิง

      9.1 John H. klotz, Michael K. Rust, Heather S. Costa, Donald A. Reierson and Ken Kido. J. Agric. Urban Entomol. Deparment of Entomology, University of California, Riverside, California. 2002; 19(2):85-94.
      9.2 John H. Klotz, Les Greenberg and Eugenr C. Venn.J. of Econ.Entomol. 1998; 91(4):910-914.
      9.3 PROTOCAL FOR TERTING BAIT FORMULATION AGINST THE PHARAOH’S ANT (Monomoriumpharaonis). WdllTeach HealthCare Co.,Ltd 2005.

10. เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง

      10.1 ภาชนะบรรจุรั่ว ซึม หรือแตก
      10.2 จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 3 ตัว