สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธาน การตรวจสอบยืนยันชนิดแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นหลัก

วันที่ :2015-09-11

1. ชื่อการทดสอบ

        การตรวจสอบยืนยันชนิดแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์  โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นหลัก

2. ข้อบ่งชี้ของการตรวจ

       เพื่อต้องการทราบชนิด  และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆของแมลงได้แก่  ข้อมูลทางชีววิทยา  นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย  การก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาอื่นๆ  และการป้องกันกำจัด

3. การส่งตรวจและการรายงานผล 

วิธีวิเคราะห์

สิ่งส่งตรวจ

ปริมาณ

การนำส่ง

ค่าตรวจ
(บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลา
(วันทำการ)

การรายงานผล

วิธีทางอนุกรมวิธานโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอก

 

ตัวอย่างแมลงที่มีสภาพสมบูรณ์  โดยส่งตรวจได้ทั้งแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือแมลงที่ตายแล้วแต่ยังไม่เน่าเปื่อย

3-5 ตัว ต่อ 1 ชนิดของแมลง

1)  กรณีที่สามารถส่งตรวจได้ทันที  แมลงที่มีชีวิตอยู่ และแมลงที่ตายแล้ว บรรจุในภาชนะดังกล่าว และนำส่งได้ทันที

2) กรณีไม่สามารถส่งตรวจได้ทันที 

- ตัวอย่างที่มีชีวิตอยู่ และตัวอย่างที่ตายแล้วดองในแอลกอฮอล์70-75% ให้เก็บที่อุณหภูมิห้อง
-  ตัวอย่างที่ตายแล้วเก็บแบบแห้งไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ 4องศาเซลเซียส

3)   อุณหภูมิในขณะนำส่ง
ตัวอย่าง ข้อ 1) และ 2) สามารถนำส่งได้ที่อุณหภูมิห้อง

500

 

10

ชื่อชนิดของแมลง  พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่ข้อมูลทางชีววิทยา  นิเวศวิทยา  การแพร่กระจาย  การก่อให้เกิดโรค  และการป้องกันกำจัด

4. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์

      4.1 ตัวอย่างมีสภาพไม่สมบรูณ์ หรือตัวอย่างเน่าเปื่อย
      4.2 ภาชนะที่บรรจุตัวอย่างมีการรั่วซึม

5. ข้อแนะนำการเก็บตัวอย่าง

      1)  กรณีที่สามารถส่งตรวจได้ทันที แมลงที่มีชีวิตอยู่ และแมลงที่ตายแล้ว บรรจุในภาชนะดังกล่าว และนำส่งได้ทันที
      2)  กรณีไม่สามารถส่งตรวจได้ทันที 
            - ตัวอย่างที่มีชีวิตอยู่ และตัวอย่างที่ตายแล้วดองในแอลกอฮอล์ 70-75% ให้เก็บที่อุณหภูมิห้อง   
            - ตัวอย่างที่ตายแล้วเก็บแบบแห้งไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส
      3)  อุณหภูมิในขณะนำส่งตัวอย่าง ข้อ 1) และ 2) สามารถนำส่งได้ที่อุณหภูมิห้อง
      4) ควรระวังภาชนะที่บรรจุต้องปิดฝาให้สนิท

6. ข้อควรระวัง

       ควรระวังภาชนะที่บรรจุต้องปิดฝาให้สนิท

7. วันและเวลาที่ทำการตรวจวิเคราะห์

      วันทำการ จันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา  8.30น.ถึง 16.30น.

8. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้     

      ไม่มี

9. เอกสารอ้างอิง

      9.1 สุธรรม  อารีกุล.  บทปฏิบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น.  ภาควิชากีฏวิทยา.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บางเขน  กรุงเทพ . 2510 . 424 น.
      9.2 Rattanarithikul , R. A Guide to the Genera of Mosquitoes (Diptera: Culicidae) of Thailand with Illustrated key, Biological Notes and Preservation and Mounting Techniques.Mosquito Systematics. 1982; 14(2):1-220.

10. เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง

      10.1 ตัวอย่างไม่สมบูรณ์ / ตัวอย่างเน่าเปื่อย
      10.2 จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 3 ตัว