สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การทดสอบประสิทธิคุณผลิตภัณฑ์แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง

วันที่ :2015-09-11

1. ชื่อการทดสอบ

       การทดสอบประสิทธิคุณของแบคทีเรีย/ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง

2. ข้อบ่งชี้ของการตรวจ

       เป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

3. การส่งตรวจและการรายงานผล 

วิธีวิเคราะห์

สิ่งส่งตรวจ

ปริมาณ

การนำส่ง

ค่าตรวจ
(บาท/ตัวอย่าง)

ระยะเวลา
(วันทำการ)

การรายงานผล

Laboratory Bioassay

แบคทีเรียหรือผลิตภัณฑ์แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงลายในรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ ผง(power), เม็ด (tablet), เม็ดทรายหรือแกรนูล (granule, pellet), ของเหลว (liquid)

อย่างน้อย 50 กรัม หรือมิลลิลิตร

นำส่งตัวอย่างที่อุณหภูมิ ห้อง กรณีไม่สามารถส่งตรวจได้ทันทีให้เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ ห้อง ยกเว้นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเหลวควรเก็บที่อุณหภูมิ 4 - 8 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

5,000

17

รายงานค่าความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ลูกน้ำตายร้อยละ 50 (LC50) และร้อยละ 90
(LC90) ภายใน 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง

4. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์

      4.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงของแมลงทดสอบ
      4.2 ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อแมลงตกค้างในวัสดุทดสอบ

5. ข้อแนะนำการเก็บตัวอย่าง

      ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันแสงและความชื้น มีสภาพสมบูรณ์ ไม่แตก ปริหรือรั่วซึม และมีฉลากติดบนบรรจุภัณฑ์ ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อและปริมาณสารออกฤทธิ์ ผู้ผลิต วันที่ผลิต และวันหมดอายุ

6. ข้อควรระวัง

      ผลิตภัณฑ์ไม่ควรสัมผัสกับแสงแดด

7. วันและเวลาที่ทำการตรวจวิเคราะห์

      วันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

8. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้     

      ภายใน 3 วันนับจากวันส่งตัวอย่าง

9. เอกสารอ้างอิง

      9.1  Anonymous. Fifth meeting of the scientific working group on biological control of vectors.Mimeographed document TDR/VEC-SWG (5) / 81.3.1981 : 24 p.
      9.2  Barjac, H. de and I.  Larget.  Proposals for the adoption of a standardized bioassay method for the evaluation of insecticidal formulations derived from serotype H-14 of Bacillus thuringiensis. Mimeographed document WHO / VBC /79.744.1979  : 7 p.

10. เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง

      10.1  ปริมาณตัวอย่างไม่เพียงพอสำหรับการทดสอบ
      10.2  บรรจุภัณฑ์ชำรุด รั่วซึมหรือแตก และไม่มีฉลากระบุรายละเอียดที่ชัดเจน